Общи условия

Общи условия

„ВИЛНЕР” ЕООД, /наричано по-долу за краткост „ВИЛНЕР”/ е дружество, регистрирано в ТР при Агенция по вписванията към МП на Република България с ЕИК 131364259.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ) уреждат взаимоотношенията между ВИЛНЕР, от една страна, и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги (наричан за краткост Сайта), от друга страна, както и отношенията със същите при използването на информационните и търговски услуги, предлагани от ВИЛНЕР.

Тези ОУ обвързват всички потребители, които ползват сайта http://www.vilner.eu/ С натискане /кликване/ върху линка към настоящите ОУ се счита, че потребителят е запознат с Общите условия за ползване на Сайта, приема ги и се задължава да ги спазва.

   1. Условия за използване на Сайтa:

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят във вида, в който са публикувани, както и факта, че ВИЛНЕР не носи отговорност за, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за неналични продукти, както и за претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на и/или поради използване (или невъзможност за използване, технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че вследствие използването на Сайта или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

   2. Защита на личните данни.

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на ВИЛНЕР при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в същите. „ВИЛНЕР ” ЕООД е регистрирано на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за защита на личните данни като Администратор на лични данни, съгласно идентификационен номер № 261321 г от електронния регистър на Администратори на лични данни .

С приемането на настоящите ОУ ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ВИЛНЕР. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от ВИЛНЕР, както и целите на обработката и използването. Този Сайт използва „бисквитки“ (cookies), както и други подобни технологии за статистика и мониторинг. Бисквитките ("cookies") представлява малки текстови файлове, които даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър. Те изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране. Ние и нашите партьори използваме подобен тип технологии, за да подпомогнем по-лесното достигане на реклами относно продукти и услуги, които ви интересуват. “Бисквитките” (cookies) не запаметяват никаква персонална информация за вас, като например вашето име, телефонен номер, адрес или email адерс.

Ние ще използваме вашата информация, за да ви отговорим относно причината, поради която сте се свързали с нас. Вашите данни няма да бъдат споделяни с трети страни извън нашата организация, освен ако не е необходимо, за да се изпълни заявката ви, напр. да се достави ваша поръчка.

ВИЛНЕР си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите ОУ.

Достъп и контрол

Можете да се откажете от всякакви бъдещи контакти с нас по всяко време. Можете да направите следното, по всяко време, като се свържете с нас чрез имейл адрес или телефонен номер даден на нашия уебсайт.

   3. Авторски права и ограничения свързани с тях

ВИЛНЕР предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта, само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на ВИЛНЕР или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на Сайта, да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в Сайта материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

ВИЛНЕР си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията между ВИЛНЕР и лицето, публикуващо информацията.

Предоставените препратки на Сайта на ВИЛНЕР към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от ВИЛНЕР и по отношение на използването на препратката извън Сайта на ВИЛНЕР настоящите ОУ не се прилагат.

ВИЛНЕР не контролира горепосочените сайтове, които не са негова собственост, и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им. С настоящите Общи условия ВИЛНЕР информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията, публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и ВИЛНЕР не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

   4. Други.

Цялата информация, представена на Сайта, е валидна единствено и само към момента на предствянето й, като ВИЛНЕР си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на Сайта, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. Достъпът до ресурсите на Сайта за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на Сайта, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите ОУ и по тълкуването им ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от Арбитражния съд при Българската Стопанска
Камара в гр. София от един арбитър съгласно неговия правилник..

При използване на Сайта на ВИЛНЕР Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство относно търговията на стоки и услуги.

Subscribe for newsletter